Tất cả tin tức

Chiến lược Marketing đến

Các bà mẹ “thế hệ Y” là một đối tượng hấp dẫn đối với các nhà tiếp thị trên di động, vì vậy các thương hiệu cần phải đẩy mạnh việc cung cấp phiếu giảm giá